Referent speciálního stavebního úřadu oddělení silničního hospodářství na odboru dopravy a silničního hospodářství (Olomouc)

Olomoucký kraj nabízí v Olomouci volnou pracovní pozici "Referent speciálního stavebního úřadu oddělení silničního hospodářství na odboru dopravy a silničního hospodářství". Nástupní mzda je 26 600 – 37 170 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Referent speciálního stavebního úřadu oddělení silničního hospodářství na odboru dopravy a silničního hospodářství
Obor(y):
Administrativa, Obrana a ochrana
Obec:
Olomouc
Mzda:
26 600 – 37 170 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 1191/40a
77900

Další informace o volném místu

Charakteristika vykonávané práce: vedení řízení o povolení záměru pro stavby silnic I. tříd na území Olomouckého kraje, vedení odvolacích a přezkumných řízení proti pravomocným i nepravomocným rozhodnutím a opatření vydaných speciálními stavebními úřady v územní působnosti Olomouckého kraje, zabezpečování jednotného postupu při výkonu státní správy v této oblasti včetně metodické, dozorové a kontrolní činnosti
místo výkonu práce: Krajský úřad Olomouckého kraje
Požadavky:
-obor vzdělání v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,
-územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
-znalosti oboru - stavební zákon a předpisy související, správní řád, zákon o pozemních komunikacích, zákon o přestupcích, vyvlastňovací zákon, zákon o krajích
-zvláštní odborná způsobilost pro výkon správních činností při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění výhodou
-praxe ve veřejné správě výhodou
-praxe v oboru - v posledních 5 letech výhodou
-jazykové znalosti - cizí jazyk (angličtina, francouzština, němčina) výhodou
-další požadované dovednosti: uživatelská znalost PC (MS Office), ŘP sk. B, samostatnost, komunikativnost, smysl pro týmovou práci, schopnost analyticky a koncepčně myslet
Přihlášky v zalepené obálce s označením "NEOTVÍRAT - výběrové řízení na místo: referent speciálního stavebního úřadu oddělení silničního hospodářství na Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje" doručte na adresu:
Krajský úřad Olomouckého kraje
Personální útvar
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
nebo předejte v podatelně úřadu, nejpozději do 19. 4. 2024 do 12:00 hodin.
kontaktní pracovník - vedoucí oddělení: Mgr. František Pěruška
telefon: 585 508 309, email: f.peruska@olkraj.cz
Platové podmínky: se řídí nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 11.
Termín nástupu: dle dohody, co nejdříve
Předpoklady:
-Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk
-Bezúhonnost
Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní spojení (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.
V přihlášce je nutné uvést, že uchazeč splňuje požadavky uvedené v podmínkách výběrového řízení na dané místo v členění dle tabulky (např. znalost práce s výpočetní technikou-v jakých programech, praxe ve státní správě nebo samosprávě od … do … u organizace .. název, popř. reference sdělí .. jméno, příjmení, kontakt).
K přihlášce připojte:
-Životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (zaměřit se na informace ve vztahu k požadovaným dovednostem).
-Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, je nutné doložit bezúhonnost čestným prohlášením.
-Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.
Formulář přihlášky do výběrového řízení naleznete zde https://udeska.olkraj.cz/dokument?ude?KUOL0B53Q5K9-0.

O ukončení výběrového řízení budou uchazeči informováni mailem. Po ukončení výběrového řízení si lze osobní materiály uchazeče osobně vyzvednout po domluvě u Ing. Eleny Šimkové (kancelář č. 716/7NP, tel.: 585 508 808, e.simkova@olkraj.cz), a to do konce kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení výběrového řízení.

Kontakt na zaměstnavatele

Mgr. František Pěruška
telefon: 585 508 309
email: f.peruska@olkraj.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje
Olomouc
77900


Poslední změna: před 3 týdny